Nezabavitelná částka

Nezabavitelná částka

  • Publikováno: 29.3.2007
  • Typ: otázky & odpovědi
  • Zdroj: Práce a mzda 2007/4

JUDr. Marcela Smutná

Jak vysoká je nově nezabavitelná částka u osamělého pracovníka, čistá mzda 18 000 Kč, proti kterému je nařízena přednostní exekuce z titulu dluhu vůči zdravotnímu a sociálnímu pojištění?

Postup při provádění výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy stanoví občanský soudní řád v § 277 až 288. Podle § 278 povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka. Způsoby jejího výpočtu stanoví nařízením vláda ČR. Dne 1. ledna 2007 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách). V tomto vládním nařízení je v souvislosti s přijetím nových právních úprav životního a existenčního minima a v souvislosti se změnami v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory nově stanovena základní nezabavitelná částka, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy. Podle § 1 odst. 1 základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu povinnému sražena z měsíční mzdy, je rovna úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu na osobu povinného (a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné). Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel.

Podle vašeho dotazu jsou srážky ze mzdy prováděny u osamělého zaměstnance. Proto vycházím z úpravy vztahující se na osobu povinného, který nemá manželku a ani osoby, jimž by poskytoval výživné. Podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu částka životního minima pro jednotlivce činí 3 126 Kč měsíčně. Za jednotlivce se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která není společně posuzována s jinými osobami v zákoně uvedenými (§ 2 zákona).

Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, stanovená pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel činí podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona o státní sociální podpoře 2 659 Kč. Celková nezabavitelná část se rovná dvěma třetinám součtu z uvedených částek, tj. (3 126 + 2 659) : 3 x 2 = 3 856,6666 Kč. Podle § 3 nařízení vlády se částka, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy, zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Základní nezabavitelná částka činí 3 857 Kč. Výše této částky vychází z uvedené právní úpravy a není závislá na výši příjmu zaměstnance.

Upozorňuji ještě na to, že podle nové právní úpravy činí částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí podle § 2 citovaného nařízení vlády součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Související předpisy:
§ 1 a 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
§ 26 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře


Klíčová slova

Obsah dokumentu

Podobné meritum

Komerční sdělení