Encyklopedie práce versus Národní soustava povolání

Encyklopedie práce versus Národní soustava povolání

 • Publikováno: 29.7.2011
 • Typ: výklady
 • Zdroj: Práce a mzda

Mgr. Olga Bičáková

Pojmenování projektu Encyklopedie práce je používáno většinou laickou veřejností, ve skutečnosti se jedná o projekt Národní soustava povolání, který je vytvářen a realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Projekt je realizován formou veřejné zakázky vyhlášené na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a představuje otevřenou databázi informací o potřebách trhu práce v České republice.1

Úvodem

Zákon o zaměstnanosti stanoví, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zabezpečuje tvorbu a v souladu s vývojem trhu práce aktualizaci Národní soustavy povolání (NSP) a zveřejňuje ji v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na její tvorbě a aktualizaci spolupracuje se správními úřady a územními samosprávnými celky a bere v úvahu návrhy osob působících na trhu práce.

Národní soustava povolání obsahuje:

 • název a číselné označení povolání vyjádřené kódem,
 • stručný popis povolání,
 • pracovní činnosti v povolání,
 • předpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifikační, odborné a zdravotní,
 • další údaje související s povoláním.

Národní soustava povolání obsahuje informace o povoláních uplatnitelných na trhu práce a o požadovaných kompetencích, kvantifikuje potřeby zaměstnavatelů a stává se základem pro přípravu budoucích zaměstnanců podle potřeb trhu práce, tj. plánování jejich vhodné kvalifikace. V databázi uživatel nalezne vše, co potřebuje vědět o povoláních v České republice, a to obecně i v konkrétních rovinách, jako např. pracovní náplň, požadovanou kvalifikaci, kompetence, údaje o mzdě a další.

Databázi vytvářejí hlavně sami zaměstnavatelé na základě svých potřeb, jejím garantem pak je stát, a to prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí. Úkolem vytvářené databáze je sloužit podnikové praxi, při poradenských službách, mj. i Úřadu práce České republiky, jeho krajským pobočkám a ostatním kontaktním pracovištím Úřadu práce České republiky a při ovlivňování odborného vzdělávání občanů České republiky.

Předpokládá se, že přínosem Národní soustavy povolání, jehož plná realizace by měla proběhnout do konce roku 2012, bude:

 • vytvoření efektivního a flexibilního systému mapování potřeb trhu práce,
 • efektivní rozvoj lidských zdrojů v České republice,
 • systémový přístup ke komunikaci v oblasti lidských zdrojů,
 • aktivní ovlivňování vazeb mezi světem práce a vzdělavatelskou sférou,
 • existence kvalifikovaných podkladů pro možnost mezinárodního srovnávání efektivity trhu práce, jeho možnosti a potřeby mezi jednotlivými členskými zeměmi EU navzájem a nástroje komunikace mezi nimi.

Co je a jak vzniká Národní soustava povolání

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Obsahuje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí. Základním zdrojem pro zpracování těchto informací je práce Sektorových rad, které tvoří zkušení odborníci jednotlivých oblastí trhu práce, tj. zaměstnavatelé, profesní organizace, svazy, cechy a jiné.

Národní soustava povolání používá některé nové pojmy, které je dobré si podrobněji vysvětlit.

 • Kompetence neboli způsobilosti jsou souhrnem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. Vyjadřují předpoklady k výkonu určitého souboru činností.
 • Pracovní činností rozumíme používání schopností, znalostí, dovedností, návyků a zkušeností při výkonu práce. Je jí vynakládání pracovního potenciálu pro realizaci konkrétní činnosti, často s předepsaným pracovním postupem.
 • Dalším pojmem je typová pozice. Jedná se o seskupení pracovních činností, které lze v rámci obvyklé dělby práce vykonávat samostatně s určitou odbornou způsobilostí.
 • Povolání je zde standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost.

Sektorové rady a jejich úloha

Katalog Národní soustavy povolání odráží aktuální požadavky na jednotlivé činnosti, jak je vidí zaměstnavatelé reprezentovaní sektorovými radami. Tím je zároveň definována poptávka na českém trhu práce. Sektorová rada jako dobrovolné profesní sdružení složené z významných zástupců zaměstnavatelů, profesních organizací, vzdělavatelů a dalších odborníků na lidské zdroje v daném sektoru či odvětví prosazuje své zájmy ke státní správě a vzdělávacím institucím. Díky zapojení do činnosti těchto rad, které sdružují vlastně všechny významné aktéry trhu práce v jednotlivých sektorech hospodářství, mají zaměstnavatelé možnost dlouhodobě ovlivňovat strukturu lidských zdrojů a získat tak ve svém odvětví potřebné kvalifikované pracovníky, kterých je v některých oborech citelný nedostatek. Tím projekt Národní soustava povolání významně posiluje pružnost trhu práce.

Prostřednictvím Sektorových rad jsou zachycovány požadavky trhu práce do Národní soustavy povolání, která obsahuje průběžně aktualizované popisy povolání a typových pozic, včetně požadavků na jejich vykonavatele. Na základě těchto informací je budována i Národní soustava kvalifikací, která zprostředkovává tyto požadavky vzdělávacím institucím. Ty díky tomu mohou připravovat budoucí absolventy tak, aby jejich získané znalosti a dovednosti odpovídaly potřebám zaměstnavatelů.

Jednou ze strategických rolí sektorových rad je uzavírání sektorových dohod. Sektorové dohody jsou dohody mezi zaměstnavateli (sektorovými radami) a ostatními klíčovými partnery (územní samosprávy, úřady práce, vzdělavatelé, krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů a jiné) o následném postupu při řešení disproporcí na trhu práce. Sektorová dohoda umožňuje významné ovlivnění rozvoje lidských zdrojů v České republice prostřednictvím koordinovaných intervencí na trhu práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí a zaměstnavatelé chtějí pomocí tohoto nástroje udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku.

Národní soustava kvalifikací

Vedle Národní soustavy povolání existuje i Národní soustava kvalifikací. Je to systém, který navazuje na Národní soustavu povolání. Zatímco Národní soustava povolání poskytuje informace o povoláních a typových pozicích vyskytujících se na trhu práce, Národní soustava kvalifikací popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání (úplná kvalifikace) a nebo jeho části, tj. dílčí pracovní činnosti (dílčí kvalifikace). Národní soustava kvalifikací pomůže získat potřebnou kvalifikaci lidem, kteří nedokončili školu a chtěli by si doplnit vzdělání nebo vystudovali, ale poté pracovali v jiných oborech, mají řadu znalostí a dovedností, ale nemají o nich žádný doklad.

Co se týče pojmu kvalifikace, jí rozumíme odbornou profesní přípravu. Je to soustava schopností (vědomostí, dovedností, návyků, zkušeností) potřebných k získání oficiálně potvrzené způsobilosti (většinou uznávané státem) k výkonu určité činnosti (povolání, funkce).

Pro Českou republiku má Národní soustava kvalifikací plnit roli národního rámce kvalifikací. Bude proto umožňovat nejen vzájemné srovnávání kvalifikací, které v ní budou zařazeny, ale přispěje i ke srovnávání s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech. Nástrojem, který se v tomto procesu uplatní, bude Evropský rámec kvalifikací (EQF).

Užitečnost Národní soustavy povolání pro aktéry na trhu práce

Národní soustava povolání je užitečná pro každého, kdo nějakým způsobem působí na trhu práce. Zaměstnavatelům umožní přesně a standardizovanou formou definovat požadavky na pracovní sílu, což by mělo být zároveň signálem pro vzdělavatele, jaké kvalifikace a kompetence jsou na trhu práce žádány. Zaměstnancům, lidem vstupujícím na trh práce nebo lidem hledajícím jiné zaměstnání umožní utvořit si jasnou představu o tom, co různá povolání obnáší.

Národní soustavu povolání lze tedy charakterizovat tak, že:

 • bude sloužit jako zdroj aktuálních informací pro zaměstnavatele při strategickém řízení lidských zdrojů,
 • umožní předávat vzdělavatelům přesné a ucelené údaje nutné pro popis skutečně uplatnitelných kvalifikací, jež tvoří základ Národní soustavy kvalifikací,
 • prostřednictvím Sektorových rad umožňuje zástupcům světa práce formulovat jejich názory a požadavky na rozvoj lidských zdrojů a
 • zjednoduší prokazování schopností nutných pro vykonávání konkrétní práce či povolání v zemích Evropské unie ( je v souladu s metodikou Evropského rámce kvalifikací).

Projekt Národní soustava povolání II

Současný projekt Ministerstva práce a sociálních věcí je pokračováním první fáze podobného projektu. NSP II navazuje na výsledky úspěšného projektu realizovaného v letech 2007–2008. Jeho dnešním cílem je rozvoj konceptu Sektorových rad tak, aby se staly významným partnerem služeb zaměstnanosti v oblasti identifikace požadavků trhu práce na kvalifikovanou pracovní sílu, předvídání změn na trhu práce, ovlivňování počátečního a dalšího vzdělávání podle potřeb trhu práce a zvýšení efektivnosti aktivních politik zaměstnanosti.

Hlavním přínosem projektu je nejen efektivní rozvoj lidských zdrojů v České republice, ale i aktivní ovlivňování vazeb mezi světem práce a vzdělavatelskou sférou prostřednictvím důraznějšího a širšího zapojení všech klíčových partnerů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako realizátor projektu zabezpečuje tvorbu a aktualizaci Národní soustavy povolání a zaměstnavatelé jsou hlavními řešiteli projektu prostřednictvím veřejné zakázky. Zaměstnavatelé prostřednictvím Národní soustavy povolání si co nejpřesněji určí strukturu svých potřeb a následně na to mohou být přijímána opatření vedoucí k jejich efektivnímu uspokojení.

V čem lze spatřovat přínos Národní soustavy povolání

Přínos Národní soustavy povolání je především v efektivním rozvoji lidských zdrojů v České republice, systémovém přístupu ke komunikaci v oblasti lidských zdrojů, aktivním ovlivňování vazeb mezi světem práce a vzdělavatelskou sférou prostřednictvím důraznějšího a širšího zapojení všech klíčových hráčů, efektivním a flexibilním systému potřeb trhu práce a ve využití při mezinárodním srovnávání.


 1. Návrh novely zákona o zaměstnanosti je v okamžiku publikace tohoto příspěvku projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Vzhledem k aktuální situaci v parlamentu lze předpokládat, že bude návrh přijat v podobě, jaká je v tomto článku rozebírána.

Přístup zdarma

 

Mzdová praxe na zkoušku

 

Vyzkoušejte 10denní přístup ZDARMA!

Práce a mzda expert

Předplatné Práce a mzda minimum
v hodnotě 3 370 Kč

 

  Přístup zdarma

 


Klíčová slova

Podobné meritum

Komerční sdělení