Daň z příjmů

Daň z příjmů

Přejít na tabulky pro daň z příjmů za rok 2017

Základ pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti (tzv. superhrubá mzda)

 

(§ 38h odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.)

Úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný nebo vyplacený zaměstnanci za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma vyloučených příjmů
- částky, které jsou od daně osvobozeny
+ povinné pojistné, které odpovídá pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel (povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru)
Základ pro výpočet zálohy se zaokrouhluje do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.

 

* S účinností od 1. 1. 2018 k žádným změnám nedošlo.

 

Sazba daně z příjmů  a solidární zvýšení daně – záloha za kalendářní měsíc

 

(§ 38h odst. 2 a § 38ha zákona č. 586/1992 Sb.)

Ze zaokrouhleného základu daně pro výpočet zálohy 15 %
Solidární zvýšení daně z příjmu 7 %

 

* S účinností od 1. 1. 2018 nedošlo k žádným změnám.

 

Zvláštní sazba daně z příjmů  a solidární zvýšení daně – záloha za kalendářní měsíc

 

(§ 6 odst. 4, § 16a a § 36 zákona č. 586/1992 Sb.)

Samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou 15 % jsou u poplatníka, který u plátce daně nepodepsal prohlášení k dani, příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo vyplacené plátcem daně plynoucí z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo příjmy ze závislé činnosti v úhrnné výši nepřesahují u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.

Samostatný základ daně se zaokrouhluje na celé koruny dolů a daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

 

* S účinností od 1. 1. 2018 došlo zákonem č. 170/2017 Sb. ke změně co do výčtu případů, kdy se z příjmů ze závislé činnosti vybírá daň srážkou zvláštní sazbou (příjmy v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč).

 

Slevy na dani z příjmů a daňová zvýhodnění u zaměstnanců (poplatníků) a daňový bonus

 

(§ 35ba, § 35bb, § 35c a § 35d zákona č. 586/1992 Sb.)

 Poplatník Výše slevy
(bonusu) za rok
v Kč
 Výše slevy
(bonusu) za měsíc
v Kč
základní sleva na poplatníka 24 840  2 070
manžel/ka
(za předepsaných podmínek; obecně příjem
nepřesahující 68 000 Kč za zdaňovací období)
24 840  0
základní sleva na invaliditu (invalidita prvního a druhého stupně za předepsaných
podmínek)
2 520  210
rozšířená sleva na invaliditu (za předepsaných podmínek) 5 040  420
držitel průkazu ZTP/P 16 140  1 345
soustavná příprava na budoucí povolání 4 020  335
umístění dítěte v předškolním zařízení (za předepsaných podmínek a maximálně do výše minimální mzdy) 12 200  0

na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti
(za předepsaných podmínek)
- jedno dítě
- druhé dítě
- třetí a každé další dítě

 


15 204
  19 404
24 204

 


1 267
1 617
2 017

maximální výše daňového bonusu 60 300  5 025
minimální výše daňového bonusu 100  50

* Novelou č. 200/2017 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2018 ke zvýšení částky daňového zvýhodnění na první vyživované dítě o 150 Kč za měsíc (1 800 Kč za rok).