Mzdy a platy

Mzdy a platy

Přejít na tabulky pro mzdy pro rok 2017

Minimální mzda

 

(§ 111 zákoníku práce a NV č. 567/2006 Sb.)

Obecně (§ 2 NV)

Základní sazba minimální mzdy za měsíc 12 200 Kč
Základní sazba minimální mzdy za hodinu 73,20 Kč

Přepočet minimální mzdy za hodinu podle délky stanovené týdenní pracovní doby (§ 5 odst. 1 NV).

40 hodin 73,20 Kč
38,75 hodiny 75,60 Kč
37,5 hodiny 78,10 Kč
* Nařízení vlády č. 286/2017 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2018 ke zvýšení měsíční i hodinové sazby minimální mzdy.

 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

  

(§ 112 zákoníku práce a NV č. 567/2006 Sb.)

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc pro platovou sféru
(platová třída)
1. 73,20 12 200 1. a 2.
2. 80,80 13 500 3. a 4.
3. 89,20 14 900 5. a 6.
4. 98,50 16 400 7. a 8.
5. 108,80 18 100 9. a 10.
6. 120,10 20 000 11. a 12.
7. 132,60 22 100 13. a 14.
8. 146,40 24 400 15. a 16.

* Stejně jako u minimální mzdy došlo prostřednictvím nařízení vlády č. 286/2017 Sb. také u nejnižších úrovní zaručené mzdy s účinností od 1. 1. 2018 ke zvýšení sazeb.

 

Přehled zákonných příplatků ke mzdě (platu) a odměny za pracovní pohotovost

 

(§ 114 až § 140 ZP, NV č. 564/2006 Sb., NV č. 567/2006 Sb.)

Druh příplatku (odměny) Mzdová sféra Platová sféra
za práci přesčas nejméně 25 % PV 25 % PV
50 % PV v den nepřetržitého
odpočinku v týdnu
za práci ve svátek nejméně 100 % PV 100 % PV
za noční práci nejméně 10 % PV
(možnost sjednat jinou
minimální výši a způsob určení)
20 % PV
za práci ve ztíženém pracovním prostředí

nejméně 10 % základní sazby
hodinové minimální mzdy
za každý vliv;

v případě rozdělení směny nebo výkonu práce nejméně 10% základní hodinové sazby minimální mzdy za hodinu práce odpracovanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce

400 až 1 800 Kč za měsíc
za práci v sobotu a v neděli nejméně 10 % PV
(možnost sjednat jinou minimální výši a způsob určení)
25 % PV
za vedení - podle stupně řízení
dle § 124 ZP
zvláštní příplatek - od 400 do 10 000 Kč
dle příslušné skupiny prací
za rozdělenou směnu - 30 % PV za každou rozdělenou směnu
osobní příplatek - do 50 % (případně 100 %)
platového tarifu nejvyššího
platového stupně v dané platové třídě
za přímou pedagogickou
činnost nad stanovený rozsah
- dvojnásobek PV
specializační příplatek - 1 000 až 2 000 za měsíc
za pracovní pohotovost nejméně 10 % PV nejméně 10 % PV

 * S účinností od 1. 11. 2017 byl změnovým řízením vlády č. 340/2017 zvýšeny maximální částky příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku pro platovou sféru.

 

Výše srážek ze mzdy

 

(§ 276 až § 281 OSŘ, § 2045 NOZ, NV č. 595/2006 Sb.)

Důležité údaje Výše v Kč
Životní minimum jednotlivce 3 410
Normativní náklady na bydlení 5 928
Částka, nad kterou lze srazit bez omezení (součet ŽM a NNB) 9 338
Nezabavitelná částka na osobu povinného
(2/3 ze součtu ŽM a NNB)
6 225,33
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu
(1/4 z NČ na povinného)
1 556,33
Maximální výše jedné třetiny (ze součtu ŽM a NNB) 3 112

 * S účinností od 1. 1. 2018 změny v souvislosti s novou výší normativních nákladů na bydlení stanovenou nařízením vlády č. 407/2017 Sb.

 

Povinný podíl (odvod do státního rozpočtu)

 

(§ 81 a § 82 ZOZ, § 15 a násl. vyhlášky č. 518/2004 Sb.)

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 28 761 Kč
Sedminásobek PMM pro účely náhradního plnění 201 327 Kč
Osmadvacetinásobek PMM pro účely limitu dodavatele náhradního plnění (pro rok 2018) 805 308 Kč
Maximální odvod do státního rozpočtu za 1 osobu (2,5 x PMM) 71 902 Kč

 * S účinností od 1. 1. 2018 nové výše v souvislosti se sdělením MPSV č. 447/201 Sb. a novelou zákona o zaměstnanosti č. 327/2017 Sb. (změna limitu pro dodavatele náhradního plnění z 36násobku na 28násobek příslušné částky.