Mzdy a platy

Mzdy a platy

Vrátit se na tabulky pro mzdy pro rok 2018

 

Minimální mzda

 

(§ 111 zákoníku práce a NV č. 567/2006 Sb.)

Obecně (§ 2 NV)

Základní sazba minimální mzdy za měsíc 11 000 Kč
Základní sazba minimální mzdy za hodinu 66,00 Kč

(neplatí pro poživatele invalidních důchodů)

Přepočet minimální mzdy za hodinu podle délky stanovené týdenní pracovní doby (§ 5 odst. 1 NV).

40 hodin 66,00 Kč
38,75 hodiny 68,10 Kč
37,5 hodiny 70,40 Kč
* Nařízení vlády č. 336/2016 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2017 ke zvýšení měsíční i hodinové sazby minimální mzdy. Současně byly ale zrušeny speciální sazby minimální mzdy pro poživatele invalidních důchodů uvedené doposud v ustanovení § 4 NV.

 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

  

(§ 112 zákoníku práce a NV č. 567/2006 Sb.)

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc pro platovou sféru
(platová třída)
1. 66,00 11 000 1. a 2.
2. 72,90 12 200 3. a 4.
3. 80,50 13 400 5. a 6.
4. 88,80 14 800 7. a 8.
5. 98,10 16 400 9. a 10.
6. 108,30 18 100 11. a 12.
7. 119,60 19 900 13. a 14.
8. 132,00 22 000 15. a 16.

* Stejně jako u minimální mzdy došlo prostřednictvím nařízení vlády č. 336/2016 Sb. také u nejnižších úrovní zaručené mzdy s účinností od 1. 1. 2017 ke zvýšení sazeb a zrušení těch speciálních pro poživatele invalidních důchodů.

 

Přehled zákonných příplatků ke mzdě (platu) a odměny za pracovní pohotovost

 

(§ 114 až § 140 ZP, NV č. 564/2006 Sb., NV č. 567/2006 Sb.)

Druh příplatku (odměny) Mzdová sféra Platová sféra
za práci přesčas nejméně 25 % PV 25 % PV
50 % PV v den nepřetržitého
odpočinku v týdnu
za práci ve svátek nejméně 100 % PV 100 % PV
za noční práci nejméně 10 % PV
(možnost sjednat jinou
minimální výši a způsob určení)
20 % PV
za práci ve ztíženém pracovním prostředí

nejméně 10 % základní sazby
hodinové minimální mzdy
za každý vliv;

v případě rozdělení směny nebo výkonu práce nejméně 10% základní hodinové sazby minimální mzdy za hodinu práce odpracovanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce

400 až 1 400 Kč za měsíc
za práci v sobotu a v neděli nejméně 10 % PV
(možnost sjednat jinou
minimální výši a způsob určení)
25 % PV
za vedení - podle stupně řízení
dle § 124 ZP
zvláštní příplatek - od 400 do 8 000 Kč
dle příslušné skupiny prací
za rozdělenou směnu - 30 % PV za každou rozdělenou směnu
osobní příplatek - do 50 % (případně 100 %)
platového tarifu nejvyššího
platového stupně v dané platové třídě
za přímou pedagogickou
činnost nad stanovený rozsah
- dvojnásobek PV
specializační příplatek - 1 000 až 2 000 za měsíc
za pracovní pohotovost nejméně 10 % PV nejméně 10 % PV

 * S účinností od 1. 1. 2017 byl změnovým řízením vlády č. 337/2016 Sb. doplněn do ustanovení § 6 písm. I) NV č. 567/2006 Sb. nový ztěžující vliv, a to "rozdělení směny nebo výkonu práce zaměstnavatelem, které v souhrnu činí alespoň 90 minut, jestliže je v době přerušení výkonu práce pro zaměstnance nedostupné jeho obvyklé společenské prostředí a sociální zázemí, nebo je jejich dostupnost značně ztížena, nebo je ztížena ochrana místa, ve kterém musí zaměstnanec dobu přerušení práce trávit, před klimatickými a jinými nepříznivými vlivy". V návaznosti na to byla v ustanovení § 7 odst. 2 tohoto NV upravena i výše příplatku ke mzdě za práci v takto ztíženém prostředí.

 

Výše srážek ze mzdy

 

(§ 276 až § 281 OSŘ, § 2045 NOZ, NV č. 595/2006 Sb.)

Důležité údaje Výše v Kč
Životní minimum jednotlivce 3 410
Normativní náklady na bydlení 5 822
Částka, nad kterou lze srazit bez omezení (součet ŽM a NNB) 9 232
Nezabavitelná částka na osobu povinného
(2/3 ze součtu ŽM a NNB)
6 154,67
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu
(1/4 z NČ na povinného)
1 538,67
Maximální výše jedné třetiny (ze součtu ŽM a NNB) 3 077

 * S účinností od 1. 1. 2017 změny v souvislosti s novou výší normativních nákladů na bydlení stanovenou nařízením vlády č. 449/2016 Sb.

 

Povinný podíl (odvod do státního rozpočtu)

 

(§ 81 a § 82 ZOZ, § 15 a násl. vyhlášky č. 518/2004 Sb.)

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2016 27 000 Kč
Sedminásobek PMM pro účely náhradního plnění 189 000 Kč
Šestatřicetinásobek PMM pro účely limitu dodavatele náhradního plnění (pro rok 2017) 972 000 Kč
Maximální odvod do státního rozpočtu za 1 osobu (2,5 x PMM) 67 500 Kč

 * S účinností od 1. 1. 2017 nové výše v souvislosti se sdělením MPSV č. 448/2016 Sb.