Sociální zabezpečení

Sociální zabezpečení

Přejít na tabulky pro rok 2017

Dávky nemocenského pojištění

 

(zákon č. 187/2006 Sb.)

Druh dávky Výše
nemocenské

60 % DVZ do 30. kalednářního dne trvání
66 % DVZ od 31. do 60. kalendářního dne trvání
72 % DVZ od 61. kalendářního dne trvání
100% DVZ za kalendářní den pro vybrané (níže uvedené) pojištěnce

peněžitá pomoc v mateřství 70 % DVZ
dávka otcovské poporodní péče (otcovská) 70 % DVZ
ošetřovné 60 % DVZ
dlouhodobé ošetřovné 60 % DVZ
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
rozdíl mezi DVZ zjištěným ke dni převedení
na jinou práci a průměrem započitatelných příjmů
připadajícím na jeden den v kalendářních
měsících po tomto převedení

 * Novelou vyhlášenou pod číslem 259/2017 Sb. se účinností od 1. 1. 2018 výše nemocenského za kalendářní den odvíjí od doby trvání dočasné pracovní neschopnost nebo karantény. Nemocenské ve výši 100 % DVZ za kalendářní den přísluší s účinností od 1. 2. 2018 na základě změnového zákona č. 148/2017 Sb. členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému (nebo členu ostatní složky integrovaného záchranného systému, který k ní není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru), pokud byl uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Došlo k rozšíření výčtu dávek nemocenského pojištění, a to zákonem č. 148/2017 Sb. s účinností od 1. 2. 2018 o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) a zákonem č. 310/2017 Sb. s účinností od 1. 6. 2018 o dlouhodobé ošetřovné.

 

Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění a zákoníku práce

 

(sdělení č. 343/2016 Sb., § 192 odst. 2 ZP)

 Redukční hranice Pro účely nemocenského
pojištění v Kč
Pro účely náhrady
dle zákoníku práce v Kč
 1. 1 000
175,00
 2. 1 499 262,33
 3. 2 998 524,65

 * S účinností od 1. 1. 2018 změny dle sdělení MPSV č. 349/2017 Sb.

 

Výše náhrady v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

 

(§ 192 odst. 2 ZP)

Období Dočasná pracovní neschopnost Karanténa
1. až 3. pracovní den
zaměstnance, maximálně
však 24 hodin
z rozvržených směn
0 Kč 60 % PV
(redukovaného)
25. a další hodina
z rozvržených směn
během pracovních dnů
zaměstnance
60 % PV (redukovaného) 60 % PV
(redukovaného)

 * S účinností od 1. 1. 2018 k žádným změnám nedošlo.

 

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

(zákon č. 592/1992 Sb., § 5 písm. a) a § 9 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.)

Pojistné celkem  13,5% VZ za rozhodné období kalendářního měsíce (zaokrouhleno na celou Kč nahoru)
Z toho zaměstnavatel 2/3
Z toho zaměstnanec  1/3

 * S účinností od 1. 1. 2018 nedošlo k žádným změnám.

 

 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

(zákon č. 589/1992 Sb.)

 Zaměstnavatel obecně  25% VZ za rozhodné období (2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti)
 Zaměstnanec, který není v rozhodném období
 účasten důchodového spoření
 6,5% VZ za rozhodné období

 * S účinností od 1. 1. 2018 nedošlo k žádným změnám.