Sociální zabezpečení

Sociální zabezpečení

Vrátit se na tabulky pro rok 2018

Dávky nemocenského pojištění

 

(zákon č. 187/2006 Sb.)

Druh dávky Výše
nemocenské 60 % DVZ
peněžitá pomoc v mateřství 70 % DVZ
ošetřovné 60 % DVZ
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
rozdíl mezi DVZ zjištěným ke dni převedení
na jinou práci a průměrem započitatelných příjmů
připadajícím na jeden den v kalendářních
měsících po tomto převedení

 * S účinností od 1. 1. 2017 k žádným změnám nedošlo.

 

Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění a zákoníku práce

 

(sdělení č. 343/2016 Sb., § 192 odst. 2 ZP)

 Redukční hranice Pro účely nemocenského
pojištění v Kč
Pro účely náhrady
dle zákoníku práce v Kč
 1.  942 164,85
 2. 1 412 247,10
 3. 2 824 494,20

 * S účinností od 1. 1. 2017 změny dle sdělení MPSV č. 343/2016 Sb.

 

Výše náhrady v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

 

(§ 192 odst. 2 ZP)

Období Dočasná pracovní neschopnost Karanténa
1. až 3. pracovní den
zaměstnance, maximálně
však 24 hodin
z rozvržených směn
0 Kč 60 % PV
(redukovaného)
25. a další hodina
z rozvržených směn
během pracovních dnů
zaměstnance
60 % PV (redukovaného) 60 % PV
(redukovaného)

 * S účinností od 1. 1. 2017 k žádným změnám nedošlo.

 

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

(zákon č. 592/1992 Sb., § 5 písm. a) a § 9 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.)

Pojistné celkem 13,5% VZ za rozhodné období kalendářního měsíce (zaokrouhleno na celou Kč nahoru)
Z toho zaměstnavatel 2/3
Z toho zaměstnanec 1/3

 * S účinností od 1. 1. 2017 nedošlo k žádným změnám.

 

 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

(zákon č. 589/1992 Sb.)

 Zaměstnavatel obecně 25% VZ za rozhodné období (2,3 % na nemocenské
pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 %
na státní politiku zaměstnanosti)
 Zaměstnanec, který není v rozhodném období
 účasten důchodového spoření
 6,5% VZ za rozhodné období

 * S účinností od 1. 1. 2017 nedošlo k žádným změnám.